Winnaars Van Aismadagen heren

1929 Nanke Koopmans, Leeuwarden; Johannes Bosma, Beetgum; Klaas Kooistra, Dokkum.
1930 Taede Zijlstra, Witmarsum; Klaas Kuiken, St. Jacobiparochie; Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie.
1931 Pieter Helfrich, Harlingen; Johannes Bosma, Beetgum; Klaas de Jager, Harlingen.
1932 Reinder Terpstra, Beetgum; Nico Bijlsma, St. Annaparochie; Sjouke Helfrich, Kimswerd
1933 Johannes Bosma, Beetgum; Cees Kamminga, Arum; Klaas de Jager, Harlingen.
1934 Teade Zijlstra, Witmarsum; Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie; Klaas de Jager, Harlingen.
1935 George Jellema, Weidum; Cees Kamminga, Arum; Frans van Vliet, Witmarsum.
1936 Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie; Teade Zijlstra, Witmarsum; Jan van der Leij, Berlikum.
1937 Bauke Wiersma, Berlikum; Anne Braam, Sexbierum; Maurice Didier, Namen (België).
1938 Hans Knol, Harlingen; Josse Forton, Brussel (België); Sjouke Helfrich, Wijnaldum.
1939 Anne van der Meulen, Berlikum; George Jellema, Weidum; Piet de Haan, Holwerd.
1940 Cees Kamminga, Arum; Folkert Hiddinga, Weidum; Jan van Dijk, Harlingen.
1941 Jan Rodenhuis, Leeuwarden; Feite de Jager, Leeuwarden; Frans Helfrich, Leeuwarden.
1942 Meindert van der Weerd, Arum; Jan Ferwerda, Bolsward; Sjoerd Rijpstra, Beetgum.
1943 Geen “Van Aisma”-partij vanwege oorlog
1944 Geen “Van Aisma”-partij vanwege oorlog
1945 Folkert Hiddinga, Weidum; Cees Langerak, Franeker; Sjouke Helfrich, Wijnaldum.
1946 Folkert Hiddinga, Weidum; Cees Langerak, Franeker; Jan de Groot, Weidum.
1947 Hotze Schuil, Harlingen; Aebe Haima, Weidum; Sikke Olivier, Harlingen.
1948 Hotze Schuil, Harlingen; Frans Colot, Aalst (België); Jouke Tolsma, Arum.
1949 Jan Rodenhuis, Leeuwarden; Janus Paassen, Huizum; Hiele de Haan, Holwerd.
1950 Hotze Schuil, Harlingen; Jan Wallendal, St. Jacobiparochie; Janus Paassen, Huizum.
1951 Marten van der Leest, Stiens; Theun de Bruin, Leeuwarden; Arp Hiemstra, Leeuwarden.
1952 Marten van der Leest, Stiens; Theun de Bruin, Leeuwarden; Arp Hiemstra, Leeuwarden.
1953 Johannes Stavinga, Poppingawier; Johan Jansen, Harlingen; Appie Veldkamp, Huizum.
1954 Johannes Stavinga, Poppingawier; Sip van der Zee, Leeuwarden; Appie Veldkamp, Huizum.
1955 Klaas Wassenaar, Wier; Johannes Zijlstra, Creil; Jan Venema, Achlum.
1956 Klaas Wassenaar, Wier; Johannes Zijlstra, Creil; Jouke Tolsma, Arum.
1957 Piet Schuil, Harlingen; Hotze Schuil, Harlingen; Rinnie Kuiper, Makkum.
1958 Meindert van der Weerd, Bolsward; Johannes Zijlstra, Creil; Wytse Vlietstra.
1959 Jan Sijtsma, Ried; Hotze Schuil, Harlingen; Wytse Vlietstra, Franeker.
1960 Johannes Stavinga, Poppingawier; Aebe Haima, Weidum; Dirk van der Zee, Leeuwarden.
1961 Hotze Schuil, Harlingen; Johannes Zijlstra, Creil; Wytse Vlietstra, Franeker.
1962 Rienk de Groot, Leeuwarden; Johannes Zijlstra, Creil; Dirk van der Zee, Leeuwarden.
1963 Roel Hoekstra, Ternaard; Wytse Vlietstra, Franeker; Robert van Wieren, marssum.
1964 Tamme Velstra, Baard; Sjoerd Heeringa, Tzummarum; Dirk Talsma, Weidum.
1965 Rienk de Groot, Leeuwarden; Sjoerd Heeringa, Tzummarum; Johan Halbersma, Harlingen.
1966 Johan van Seijst, Franeker; Tamme Velstra, Baard; Johannes Westra, Leeuwarden.
1967 Johan van Seijst, Franeker; Tamme Velstra, Baard; Johannes Westra, Leeuwarden.
1968 Rienk de Groot, Leeuwarden; Klaas van Wieren, Marssum; Johan Halbersma, Harlingen.
1969 Gerrit Okkinga, Arum; Klaas van Wieren, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.
1970 Gerrit Okkinga, Arum; Klaas van Wieren, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.
1971 Jarich van der Veen, Damwoude; Gerrit de Jong, IJsbrechtum; Reitse Mienstra, Heerenveen.
1972 Johan van Seijst, Franeker; Wijbren van Wieren, Marssum; Johan Halbersma, Harlingen.
1973 Jarich van der Veen, Damwoude; Gerrit de Jong, IJsbrechtum; Flip Soolsma, Beilen.
1974 Gerrit Okkinga, Arum; Klaas van Wieren, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.
1975 Jarich van der Veen, Damwoude; Johannes Westra, Leeuwarden; Flip Soolsma, Drachten.
1976 Sjouke de Boer, Exmorra; Klaas van Wieren, Marssum; Wijbren van Wieren, Marssum.
1977 Jarich van der Veen, Damwoude; Gerrit de Jong, IJsbrechtum; Flip Soolsma, Boornbergum.
1978 Sjouke de Boer, Exmorra; Klaas van Wieren, Marssum; Wijbren van Wieren, Marssum.
1979 Yde Haarsma, Jorwerd; Oepie Larooi, Marssum; Dirk Talsma, Weidum.
1980 Sjouke de Boer, Exmorra; Klaas van Wieren, Marssum; Minne Hovinga, Marssum.
1981 Jarich vd Veen, Damwoude; Johannes Brandsma, Sexbierum; Reinder Triemstra, St. Jacibiparochie.
1982 Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.
1983 Sake Saakstra, Grouw; Piet Jetse Faber, Vrouwenparochie; Johannes Brandsma, Sexbierum.
1984 Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.
1985 Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.
1986 Peter Rinia, Makkum; Wijbren van Wieren, Marssum; Tunno Schurer, Franeker.
1987 Peter Rinia, Makkum; Johannes Brandsma, Sexbierum; Tunno Schurer, Franeker.
1988 Coos Veltman, Dronrijp; Wijbren van Wieren, Marssum; Gerben Okkinga, Huizum.
1989 Sake Saakstra, Warga; Piet Jetse Faber, Vrouwenparochie; Tunno Schurer, Franeker.
1990 Sake Saakstra, Wergea; Gerben Okkinga, Huizum; Tunno Schurer, Franeker.
1991 Coos Veltman, Dronrijp; Piet Jetse Faber, Vrouwenparochie; André Tolsma, Franeker.
1992 Johan Okkinga, Arum; Gerben Okkinga, Arum; Tunno Schurer, Franeker.
1993 Geen “Van Aisma”-partij vanwege het slechte weer
1994 Johan Okkinga, Arum; Gerben Okkinga, Arum; Tunno Schurer, Franeker.
1995 Johan Okkinga, Arum; Sake Porte, Groningen; Pieter Tienstra, Groningen.
1996 Klaas Berkepas, Aldeboorn; Dirk Jan van der Woud, Goutum; Auke van der Graaf, Berlikum.
1997 Coos Veltman, Jorwerd; Kor Zittema, Hallum; Klaas Anne Terpstra, Minnertsga.
1998 Johan Okkinga, Arum; Sake Porte, Winsum (Gr); Auke van der Graaf, Berlikum.
1999 Sibbele Lootsma, Sneek; Jan de Vries, St. Annaparochie; Arie den Breejen, Franeker.
2000 Pieter van Tuinen, Leeuwarden; André Kuipers, Beetgumermolen; Chris Wassenaar, Minnertsga.
2001 Klaas Anne Terpstra, Minnertsga; Rinse Bleeker, Heerenveen; Folkert van der Wei, Witmarssum.
2002 Johannes G. Dijkstra, Leeuwarden; Sake Porte, Winsum (Gr); Auke van der Graaf, Berlikum
2003 Johannes G. Dijkstra, Leeuwarden; Herman Sprik, Witmarsum; Arie den Breejen, Arum.
2004 Klaas Berkepas, Aldeboorn; Dirk Jan van der Woud, Goutum; Auke van der Graaf, Berlikum.
2005 Jochum Bouma, Easterlittens; Kor Zittema, Beetgum; Taeke Triemstra, Sint Jacobiparochie
2006 Rutmer v.d. Meer, St. Jacobiparochie; Jacob Wassenaar, Minnertsga; Chris Wassenaar, Minnertsga
2007 Johan v.d.Meulen, Broeksterwoude, Herman Sprik, Witmarsum, Teake Triemstra, St.Jacobiparochie.
2008 Martijn Olijnsma, Hijum; Auke van der Graaf, Berlikum; Douwe Groenendijk, Heerenveen
2009 Johan v.d.Meulen, Broeksterwoude, Jacob Wassenaar, St. Annaparochie, Marten Feenstra, Berlikum
2010 Rutmer v.d. Meer, St. Jacobiparochie; Renze Hiemstra, St. Jacobiparochie; Folkert v.d. Wei, Witmarsum
2011 Jan Dirk de Groot, Buitenpost, Renze Hiemstra, St. Jacobiparochie, Pier Piersma, Easterlittens
2012 Jan Dirk de Groot, Buitenpost, Renze Hiemstra, St. Jacobiparochie, Pier Piersma, Easterlittens
2013 Tjisse Steenstra, Bitgummole; Herman Sprik, Witmarsum; Cornelis Terpstra, Bitgummole
2014 Martijn Olijnsma, Grou; Marten Feenstra, Feinsum; Pier Piersma, Easterlittens
2015 Tjisse Steenstra, Bitgummole; Herman Sprik, Witmarsum; Marten Feenstra Feinsum
2016 Marten Bergsma, Minnertsga; Renze Hiemstra, Sint Jacobiparochie; Hans Wassenaar, Leeuwarden
2017 Gert-Anne van der Bos, Mantgum; Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie; Tjisse Steenstra, Bitgummole
2018 Gert-Anne van der Bos, Mantgum; Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie; Tjisse Steenstra, Bitgummole
2019 Gert-Anne van der Bos, Mantgum; Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie; Tjisse Steenstra, Bitgummole

2020 Geen Van Aismadei door corona

2021 Tjisse Steenstra, Bitgummole; Renze Hiemstra, Deinum; Hans Wassenaar, Bitgummole

2022 Haye Jan Nicolay, Britsum; Gabe-Jan van Popta, Lollum; Pieter Jan Leijenaar, Exmorra

2023 Tjisse Steenstra, Bitgummole; Renze Hiemstra, Deinum; Hans Wassenaar, Bitgummole